Ważniejsze wydarzenia i aktualności

2015.03.10

Plan wypłat na miesiąc
Marzec 2015r.

10.03.2015 - oddatki mieszkaniowe
13.03.2015 - zasiłki stałe
17.03.2015 - zasiłki okresowe
19.03.2015 - 25.03.2015 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
19.02.2015 - ABC
20.02.2015 - DEFGH
23.02.2015 - IJKL
24.02.2015 - ŁMNOP
25.02.2015 - RSTUWZŻ

27.03.2015 - zasiłki celowe
31.03.2015 - zesiłki nieodebrane

2015.02.20

Dnia 1 stycznia 2015 weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny, od dnia 01 stycznia 2015 zmienia sie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Więcej informacji na ten temat w zakładce Karta Dużej Rodziny.

2015.01.15

Plan wypłat na miesiąc
Luty 2015r.

10.02.2015 - oddatki mieszkaniowe
13.02.2015 - zasiłki stałe
17.02.2015 - zasiłki okresowe
19.02.2015 - 25.02.2015 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
19.02.2015 - ABC
20.02.2015 - DEFGH
23.02.2015 - IJKL
24.02.2015 - ŁMNOP
25.02.2015 - RSTUWZŻ

26.02.2015 - zasiłki celowe
27.02.2015 - zesiłki nieodebrane

2015.01.14

Plan wypłat na miesiąc
Styczeń 2015r.

09.01.2015 - oddatki mieszkaniowe
14.01.2015 - zasiłki stałe
16.01.2015 - zasiłki okresowe
19.01.2015 - 23.01.2015 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
19.01.2015 - ABC
20.01.2015 - DEFGH
21.01.2015 - IJKL
22.01.2015 - ŁMNOP
23.01.2015 - RSTUWZŻ

27.01.2015 - zasiłki celowe
30.01.2015 - zesiłki nieodebrane

2014.12.23

Pomoc dla Pana Mirosława Myszewskiego z Malachina!

W nocy z 14 na 15 listopada 2014 roku miał miejsce pożar zabudowania, w którym zamieszkiwało Małżeństwo Państwa Myszewskich. Zabudowania spłonęły doszczętnie, w pożarze zginęła żona Pana Mirosława.

Zakupiono Panu Myszewskiemu przyczepę kempingową, w której może przebywać dopóki nie ma silnych mrozów. Pan Mirosław chciałby postawić sobie w tym miejscu mały domek drewniany.

Osoby, które chciałyby pomóc Panu Mirosławowi Myszewskiemu prosimy o wpłaty na konto:

Bank Spółdzielczy w Czersku
Nr konta 76814700020008671430000010
z dopiskiem „pomoc dla Pana Mirka”

2014.12.23

Komunikat

MGOPS w Czersku podpisał umowę z Bankiem Żywności w Chojnicach na dystrybucję artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2014.

Pomoc udzielana będzie na podstawie skierowań uzyskanych od pracowników socjalnych.
Dochód na osobę nie może przekroczyć:
- dla osoby samotnej 813 zł
- dla osoby w rodzinie 684 zł
Ponadto musi wystąpić okoliczność z art. 7 ustawy o pomocy społecznej jak: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, wielodzietność itp.

Żywność w formie paczek będzie wydawana w okresie od 22.12.2014 do 31.01.2015 roku z magazynu przy ul. Przytorowej 5A.

1 paczka składa się z następujących artykułów:
- makaron świderki - 3 opakowania
- mielonka wieprzowa - 2 opakowania
- cukier - 2 kg
- olej rzepakowy - 1 litr
- mleko - 2 litry.

Informacje dotyczące terminów wydawania żywności można uzyskać w MGOPS w Czersku pod numerem telefonu 052 3984765.

2014.11.28

Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta i gminy Czersk mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego ds. osób bezdomnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku
ul. Przytorowa 22
Bożena Sawicka tel. (52) 398-47-65

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15

Po godzinach urzędowania informacji i pomocy udziela:
Straż Miejska nr tel. 669 708 002
Komisariat Policji nr tel. 052 395 62 62

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych przez tutejszy Ośrodek

Pomoc pieniężna
- Zasiłek stały*
- Zasiłek okresowy*
- Zasiłek celowy*

Pomoc niepieniężna
- Posiłek*
- Pomoc rzeczowa (np. pomoc w formie żywności przekazywanej z Chojnickiego Banku Żywności)
- Praca socjalna tj:
- Pomoc w uzyskaniu miejsca w noclegowni lub schronisku
- Pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego
- Pomoc w poszukiwaniu pracy
- Pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii
- Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
- Pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej
- Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)*

Formy pomocy oznaczone * wymagają złożenia pisemnego wniosku zawierającego adres aktualnego miejsca pobytu oraz przeprowadzenia niezbędnych procedur mających na celu stwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2004r o pomocy społecznej, w tym również przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną w miejscu pobytu. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku dysponuje również wykazem placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym.

2014.08.27

Pomoc pogorzelcom z Czerska!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje, że można dokonywać wpłat dla rodziny, która w wyniku pożaru w dniu 8 sierpnia 2014 r. straciła dom na konto utworzone przez Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. św.Marii Magdaleny w Czersku.

Nr konta: 62 81 47 00 02 00 08 36 38 20 00 00 10
- z dopiskiem pomoc dla pogorzelców z Czerska.

Za okazaną pomoc z góry dziękujemy.

2014.06.17

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Zarządzeniem Nr 719/14 z dnia 13 czerwca 2014 r. Burmistrz Czerska upoważnił Panią Jolantę Lipską – Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku do przyznawania i wydawania Kart Dużej Rodziny, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Wobec powyższego od dnia 16 czerwca 2014 roku realizacją Karty Dużej Rodziny zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale Karta Dużej Rodziny.

2014.05.14

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.

Z dniem  1 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559), zgodnie z którą, następuje zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, które wynosić będzie:
 
1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.  – 800,00 zł miesięcznie;
2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  – 1.200,00 zł miesięcznie;    
3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1.300,00 zł miesięcznie;

Świadczenie będzie podlegało corocznej waloryzacji. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r.

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego , w zakresie zmiany wysokości świadczenia , następuje  z urzędu , zatem nie wymaga ponownego składania wniosku.

PROSIMY O ODBIÓR   DECYZJI ZMIENIAJĄCYCH OD DNIA 16-05-2014r. W KASIE MGOPS W CZERSKU – od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00.

Jednoczeście informujemy, że  od 1 stycznia 2014 r.  kontynuowany jest program  pomocy rządowej w wysokości 200,00 zł miesięcznie. Prawo do pomocy przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń - grudzień 2014 r. i spełniają warunki określone w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.).

2014.05.14

KOMUNIKAT DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , KTÓRE Z MOCY PRAWA Z DNIEM 01 LIPCA 2013r. UTRACIŁY PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje, iż w dniu 15 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o w/wym. zasiłek. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 15 maja 2014 r. do 15 września 2014r.  

ODBIÓR ORAZ SKŁADNIE WNIOSKÓW - OD DNIA 15-05-2014r. W KASIE MGOPS W CZERSKU – od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 - 13.00.

2014.04.29

Zarządzenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników MGOPS w Czersku:

2014.03.21

UWAGA!

Informujemy, że do III kwartału 2014r. nie będzie wydawana żywność w ramach pomocy z Unii Europejskiej.

2014.01.15

DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ

PODSTAWA PRAWNA: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (t. j. z 2012 r. poz. 1282) o opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają czynności urzędowe (w tym decyzje), dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, dla których w Części I Załącznika do Ustawy zostały określone stawki opłaty skarbowej. Decyzje, dla których nie ustalono odrębnej stawki, podlegają opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (ust. 53 Części I Załącznika do Ustawy), jeżeli mają do nich zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (t. j. z 2013r. poz. 267) kodeksu postępowania administracyjnego. Stawka ta ma zastosowanie w przypadku, gdy na wniosek zainteresowanego podmiotu wydawana jest decyzja administracyjna, która nie stanowi zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a ponadto nie jest objęta innymi opłatami o charakterze publicznoprawnym lub nie jest od takich opłat zwolniona.
Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na podstawie przepisów Ustawy kodeks postępowania administracyjnego i tym samym podlega ona opłacie skarbowej na podstawie wskazanych wyżej przepisów Części I ust. 53 Załącznika do Ustawy, w wysokości 10 zł.

Opłatę w wysokości 10 zł. i należy uiścić:

1) w Kasie Urzędu Miejskiego w Czersku przy ulicy Kościuszki 27,

2) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Czersku: 59 8342 0009 5000 2600 2000 0002

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o dodatek energetyczny.

2014.01.07

DODATEK ENERGETYCZNY

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny będzie przyznawany w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:
- ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),
- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł. miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł. miesięcznie.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, pokój nr 10. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk, tel. (52) 398 47 65

Licznik:

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0