Ważniejsze wydarzenia i aktualności

2016-05-11

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku przekazuje informację od Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie rekrutacji do XV edycji "Programu Stypendiów Pomostowych" na rok akademicki 2016/2017.
Szczegóły tutaj.

2016-05-11

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku poszukuje osoby na stanowisko pracownik gospodarczy / goniec
Szczegóły w ogłoszeniu

2016-05-02

Plan wypłat na miesiąc
Maj 2016r.

10.05.2016 - dodatki mieszkaniowe
13.05.2016 - zasiłki stałe
18.05.2016 - zasiłki okresowe
19.05.2016 - 25.05.2016 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze:
19.05.2016 - ABC
20.05.2016 - DEFGH
23.05.2016 - IJKL
24.05.2016 - ŁMNOP
25.05.2016 - RSTUWZŻ

27.05.2016 - zasiłki celowe
31.05.2016 - zasiłki nieodebrane

2016-04-19

Masz pytania dotyczące "Programu 500+"? 500 Bus przyjedzie do Twojej miejscowości.

2016-04-04

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku poszukuje osoby na stanowisko urzędnicze:

Samodzielny Referent w MGOPS w Czersku.

Szczegóły dostępne na stronie: http://mgopsczersk.mojbip.pl/25.html

2016-03-17

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. Poz. 195).

Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości po 500 zł miesięcznie:
– na drugie i każde kolejne dziecko – niezależnie od dochodu;
– na pierwsze dziecko – pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 1200 zł.

Pomoc będzie wypłacana do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

DRUKI WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO BĘDĄ DOSTĘPNE OD DNIA 21.03.2016r:

w formie papierowej w :
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22
- Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku, ul. Dworcowa 8
- Zespole Szkół w Czersku ul. Kościuszki 6
- Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku, ul. Dąbrowskiego 4
- Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku, ul.Chojnicka 5
- Zespole Szkół w Łęgu, ul. Chojnicka 3
- Szkole Podstawowej w Gotelpiu • Zespole Szkół w Rytlu, ul. Ks. A. Kowalkowskiego 6

oraz w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW!

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 1 KWIETNIA 2016 roku w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22 /w pomieszczeniu kasy/ a także przez Internet wykorzystując:

- bankowość elektroniczną • platformę usług elektronicznych ZUS
- portal internetowo- usługowy Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej – Portal Emp@tia
- elektroniczną platformę usług administracji publicznej przez ePUAP

Ze względu na duże zainteresowanie Programem 500+, w początkowym okresie realizacji zadania wnioski będą przyjmowane w siedzibie MGOPS w następujących dniach i godzinach:
- od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 15:00

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana będzie w takim przypadku z wyrównaniem. Ośrodek ma więc 3 miesiące od dnia złożenia wniosku na przyznanie i wypłatę świadczenia wychowawczego.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek po 1 lipca nie będzie przysługiwało wyrównanie od 1 kwietnia – świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek z wymaganymi dokumentami.

2016-03-17

Plan wypłat na miesiąc
Kwiecień 2016r.

8.04.2016 - dodatki mieszkaniowe
15.04.2016 - zasiłki stałe
18.04.2016 - zasiłki okresowe
19.04.2016 - 25.04.2016 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
19.04.2016 - ABC
20.04.2016 - DEFGH
21.04.2016 - IJKL
22.04.2016 - ŁMNOP
25.04.2016 - RSTUWZŻ

27.04.2016 - zasiłki celowe
29.04.2016 - zasiłki nieodebrane

2016-02-15

Plan wypłat na miesiąc
Marzec 2016r.

10.03.2016 - dodatki mieszkaniowe
15.03.2016 - zasiłki stałe
17.03.2016 - zasiłki okresowe
21.03.2016 - 25.03.2016 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
21.03.2016 - ABC
22.03.2016 - DEFGH
23.03.2016 - IJKL
24.03.2016 - ŁMNOP
25.03.2016 - RSTUWZŻ

30.03.2016 - zasiłki celowe
31.03.2016 - zasiłki nieodebrane

2016-02-03

Plan wypłat na miesiąc
Luty 2016r.

10.02.2016 - dodatki mieszkaniowe
15.02.2016 - zasiłki stałe
17.02.2016 - zasiłki okresowe
18.02.2016 - 24.02.2016 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
18.02.2016 - ABC
19.02.2016 - DEFGH
22.02.2016 - IJKL
23.02.2016 - ŁMNOP
24.02.2016 - RSTUWZŻ

26.02.2016 - zasiłki celowe
29.02.2016 - zasiłki nieodebrane

2016-01-13

Plan wypłat na miesiąc
Styczeń 2016r.

8.01.2016 - dodatki mieszkaniowe
15.01.2016 - zasiłki stałe
18.01.2016 - zasiłki okresowe
19.01.2016 - 25.01.2016 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
19.01.2016 - ABC
20.01.2016 - DEFGH
21.01.2016 - IJKL
22.01.2016 - ŁMNOP
25.01.2016 - RSTUWZŻ

27.01.2016 - zasiłki celowe
29.01.2016 - zasiłki nieodebrane

2016-01-06

Komunikat dotyczący zmian w świadczeniach rodzinnych od 2016r.

Z dniem 1 stycznia 2016r. weszły w życie trzy istotne zmiany legislacyjne w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

- ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2015 r., poz. 995), która wprowadza zasadę złotówka za złotówkę

- ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 września 2015 r., poz. 1359), która w szczególności wprowadza zasadę samodzielnego pozyskiwania przez organ niektórych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w drodze elektronicznej z rejestrów publicznych oraz zawiera zmiany wprowadzające możliwość ubiegania się o świadczenia przez internet

- ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217), która w szczególności wprowadza nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie

Złotówka za złotówkę

Zmiana ustawy ma zastosowanie w sytuacji przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. Minimalne wypłacane świadczenie będzie wynosić 20 zł.

Ubieganie się o świadczenia przez internet

Dzięki zmianom wprowadzonym ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 września 2015 r., poz. 1359) osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą musiały uzyskiwać z innych instytucji szeregu zaświadczeń koniecznych do przyznania świadczeń. Organ prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną.

Dodatkowo, cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obok tradycyjnej drogi „papierowej”, będzie mógł być realizowany – jeśli osoba ubiegająca się taką drogę wybierze - także przez internet.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie to adresowane jest przede wszystkim do osób, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, tj. osób bezrobotnych, studentów, osób zatrudnionych na umowach o dzieło. Świadczenie będzie przysługiwać w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych - w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu przez okres:

- 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
- 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
- 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
- 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
- 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia (lub przysposobienia dziecka, albo objęcia dziecka opieką), jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia (lub przysposobienia dziecka albo objęcia dziecka opieką). W przypadku złożenia wniosku po upływie 3 miesięcznego terminu, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

W odniesieniu do dzieci, które urodziły się, zostały przysposobione albo objęte opieką przed dniem 1 stycznia 2016 r. prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca wejścia w życie ustawy, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje w takim przypadku od dnia wejścia w życie ustawy do dnia upływu 52 tygodni w przypadku jednego dziecka do 71 tygodni w przypadku pięciorga i więcej dzieci liczonych od dnia porodu, przysposobienia albo objęcia dziecka opieką.

2015-11-18

Plan wypłat na miesiąc
Grudzień 2015r.

4.12.2015 - dodatki mieszkaniowe
7.12.2015 - zasiłki stałe
8.12.2015 - zasiłki okresowe
9.12.2015 - 15.12.2015 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
9.12.2015 - ABC
10.12.2015 - DEFGH
11.12.2015 - IJKL
14.12.2015 - ŁMNOP
15.12.2015 - RSTUWZŻ

16.12.2015 - zasiłki celowe
18.12.2015 - zasiłki nieodebrane

2015-11-06

Informujemy, że w dniach 24 i 25 listopada br. w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku przy ul. Dworcowej 15 odbędą się warsztaty organizowane przez Bank Żywności w Chojnicach.

Z warsztatów mogą skorzystać wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do odbioru żywności.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

- zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu. Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
- będą potrafili nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody,
- poznają nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym (dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń).

Na zajęciach trener będzie omawiał zarządzanie budżetem domowym, poda sposoby na drobne oszczędności. Przekaże arkusze, na których będzie można rozpisać swój domowy budżet i zastanowić się nad jego przychodami i wydatkami. Zajęcia są ciekawie prowadzone i warto poświęcić na nie czas.

Terminy warsztatów:

24.11.2015 r.
- godz. 10.00-12.00 edukacja ekonomiczna
- godz. 12.30-14.30 edukacja ekonomiczna
25.11.2015 r.
- godz. 10.00-12.00 edukacja ekonomiczna
- godz. 12.30-14.30 edukacja ekonomiczna

2015-11-05

Informujemy, że w dniu 10 listopada br. w godz. 10.30-11.15 osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ, będą mogły uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym nt. „Możliwości wykorzystania otrzymanych artykułów żywnościowych”. Uczestnicy otrzymają kilka przepisów na proste i niedrogie potrawy. Będą mogli również podzielić się swoimi sposobami na wykorzystanie otrzymanej żywności.

2015-10-26

Plan wypłat na miesiąc
Listopad 2015r.

10.11.2015 - dodatki mieszkaniowe
13.11.2015 - zasiłki stałe
17.11.2015 - zasiłki okresowe
19.11.2015 - 25.11.2015 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
19.11.2015 - ABC
20.11.2015 - DEFGH
23.11.2015 - IJKL
24.11.2015 - ŁMNOP
25.11.2015 - RSTUWZŻ

27.11.2015 - zasiłki celowe
30.11.2015 - zasiłki nieodebrane

2015-10-01

Od 1 października 2015 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rozporządzenie z dnia 14 lipca 2015 roku ustala następujące kryteria dochodowe i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

Kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł
- dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
- maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604 zł
- kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł

2015-09-25

Plan wypłat na miesiąc
Październik 2015r.

9.10.2015 - dodatki mieszkaniowe
14.10.2015 - zasiłki stałe
16.10.2015 - zasiłki okresowe
19.10.2015 - 23.10.2015 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
19.10.2015 - ABC
20.10.2015 - DEFGH
21.10.2015 - IJKL
22.10.2015 - ŁMNOP
23.10.2015 - RSTUWZŻ

27.10.2015 - zasiłki celowe
30.10.2015 - zasiłki nieodebrane

2015-09-24

Informujemy, że w dniu 29 września br. osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ, będą mogły uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym nt. „Możliwości wykorzystania otrzymanych artykułów żywnościowych”. Uczestnicy otrzymają kilka przepisów na proste i niedrogie potrawy. Będą mogli również podzielić się swoimi sposobami na wykorzystanie otrzymanej żywności.

2015-09-18

Komunikat w sprawie zmiany kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2015 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238) od 1 listopada 2015 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego oraz niektórych dodatków.  

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.   
–  674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,  

Od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.:
1. kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:   
a) 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,   
b) 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,   
c) 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
2. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu:   
a) samotnego wychowywania dziecka będzie wynosić 185 zł na dziecko, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci;   
b) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej będzie wynosić 90 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;   
c) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego będzie wynosić:         
- 80 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,        
- 100 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;     
d)  podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania będzie wynosić:        
- 105 zł w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna, a także – w przypadku dziecka niepełnosprawnego – miejscowości, w której znajduje się szkoła podstawowa lub gimnazjum,       
- 63 zł w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna.

Wysokości pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego, wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna i zasiłku pielęgnacyjnego nie ulegają zmianie.

2015-09-13

Informujemy, że od dzisiaj osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ, mogą skorzystać z pomocy psychologicznej w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku przy ul. Dworcowej 15 w każdą środę od godz. 9.00 po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem socjalnym lub telefonicznie pod numerem (52) 398 92 42.

2015-08-24

Plan wypłat na miesiąc
Wrzesień 2015r.

10.09.2015 - dodatki mieszkaniowe
14.09.2015 - zasiłki stałe
17.09.2015 - zasiłki okresowe
21.09.2015 - 25.09.2015 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
21.09.2015 - ABC
22.09.2015 - DEFGH
23.09.2015 - IJKL
24.09.2015 - ŁMNOP
25.09.2015 - RSTUWZŻ

28.09.2015 - zasiłki celowe
30.09.2015 - zasiłki nieodebrane

2015-08-14

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE 2015/2016

„ŚWIADCZENIA RODZINNE - 2015/2016”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje, że w związku ze zbliżającym się końcem okresu zasiłkowego 2014/2015 (tj. od 01-11-2014 roku do 31-10-2015 roku) wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 (tj. od 01-11-2015 roku do 31-10-2016 roku) przyjmowane będą począwszy od miesiąca września 2015 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015 roku, ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 listopada 2015 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2015 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Wnioski będą dostępne w kasie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2015/2016

„FUNDUSZ ALIMENTACYJNY-2015/2016”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje, że w związku ze zbliżającym się końcem okresu świadczeniowego 2014/2015 (tj. od 01-10-2014 roku do 30-09-2015 roku) wnioski o przyznanie świadczeń z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 (tj. od 01-10-2015 roku do 30-09-2016 roku) przyjmowane będą począwszy od miesiąca sierpnia 2015 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015 roku, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2015 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2015 roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2015 roku.

Wnioski będą dostępne w Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, pok. nr 10.

2015-08-10

Informujemy, że w dniu 27 sierpnia br. w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku przy ul. Dworcowej 15 odbędą się warsztaty kulinarne.
Z warsztatów mogą skorzystać wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do odbioru żywności.
Na zajęciach kulinarnych uczestnicy będą gotować zupę pomidorową, kapustę duszoną, sos serowy i smażyć kotlety z kaszy. Jeżeli uczestnicy przyprowadzą z sobą dzieci, wówczas na czas trwania zajęć, zostanie zorganizowana dla nich opieka animatora. Warsztaty odbędą się w dwóch grupach:
- godz. 10.00 – 12.00
- godz. 12.30 – 14.30

2015-08-07

UWAGA !!!
Przypominamy o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej
(dzieci urodzone od roku 1998)
do dnia 11.09.2015 r.

2015-07-24

UWAGA !!!
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 19/2015

dnia 21 sierpnia 2015 roku (piątek)
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku
będzie NIECZYNNY

Dzień wolny ustalono w zamian za dzień 15 sierpnia 2015 (święto przypadające w sobotę)

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy "§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin."

2015-07-21

Plan wypłat na miesiąc
Sierpień 2015r.

10.08.2015 - dodatki mieszkaniowe
14.08.2015 - zasiłki stałe
17.08.2015 - zasiłki okresowe
20.08.2015 - 27.08.2015 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
20.08.2015 - ABC
24.08.2015 - DEFGH
25.08.2015 - IJKL
26.08.2015 - ŁMNOP
27.08.2015 - RSTUWZŻ

28.08.2015 - zasiłki celowe
31.08.2015 - zasiłki nieodebrane

2015-07-17

Informujemy, że Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - psycholog/ terapeuta zajęciowy. Więcej informacji na ten temat w dziale "Ogłoszenia i Przetargi".

2015-07-13

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny. Więcej informacji na ten temat w dziale "Ogłoszenia i Przetargi".

2015.07.02

Pod przewodnictwem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku w naszej gminie odbyła się akcja ''Czysty Aniołek'', która miała na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin. Honorowy patronat nad akcją objął Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak.

Zainspirowaliśmy naszą akcją wiele osób mieszkających w naszej gminie za co serdecznie dziękujemy. W szkołach uczniom udało się uzbierać bardzo dużo środków czystości, między innymi:
- 320 kostek mydła,
- 65 szczoteczek oraz past do zębów,
- 63 mydła w płynie,
- 42 szamponów do włosów
oraz wiele innych środków czystości, za które jesteśmy bardzo wdzięczni.

Wszystkie zebrane produkty zostały rozdysponowane przez Asystentów rodziny zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku, wśród dzieci z ubogich i potrzebujących rodzin naszej gminy. Łącznie obdarowanych zostało ok. 40 rodzin z naszej Gminy.

Była to pierwsza edycja akcji ''Czysty Aniołek'' na naszym terenie i pomimo stosunkowo niewielkiego rozgłosu jesteśmy zaskoczeni duża ilością zebranych produktów. Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom za hojność i niesioną pomoc.

Do zobaczenia za rok przy okazji drugiej edycji ''Czystego Aniołka'' :)

Za przyłączenie się do akcji ''Czysty Aniołek'' serdeczne podziękowania dla:
- Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Augustyna Szpręgi w Malachinie
- Zespołu Szkół w Rytlu
- Zespołu Szkół w Łęgu
- Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Czersku
- Przedszkola Samorządowego im. Jana Brzechwy w Czersku
- Drogerii „Mering” w Czersku
- Drogerii „Hektor” w Czersku

Więcej o ogólnopolskiej akcji „Czysty Aniołek” mogą dowiedzieć się Państwo na stronie http://www.piekne-anioly.org

2015.06.25

Plan wypłat na miesiąc
Lipiec 2015r.

10.07.2015 - dodatki mieszkaniowe
15.07.2015 - zasiłki stałe
17.07.2015 - zasiłki okresowe
20.07.2015 - 24.07.2015 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
20.07.2015 - ABC
21.07.2015 - DEFGH
22.07.2015 - IJKL
23.07.2015 - ŁMNOP
24.07.2015 - RSTUWZŻ

28.07.2015 - zasiłki celowe
30.07.2015 - zasiłki nieodebrane

2015.06.18

2015.05.18

Plan wypłat na miesiąc
Czerwiec 2015r.

10.06.2015 - dodatki mieszkaniowe
15.06.2015 - zasiłki stałe
17.06.2015 - zasiłki okresowe
19.06.2015 - 25.06.2015 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
19.06.2015 - ABC
22.06.2015 - DEFGH
23.06.2015 - IJKL
24.06.2015 - ŁMNOP
25.06.2015 - RSTUWZŻ

26.06.2015 - zasiłki celowe
30.06.2015 - zasiłki nieodebrane

2015.05.05

Plan wypłat na miesiąc
Maj 2015r.

8.05.2015 - dodatki mieszkaniowe
13.05.2015 - zasiłki stałe
15.05.2015 - zasiłki okresowe
19.05.2015 - 25.05.2015 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
19.05.2015 - ABC
20.05.2015 - DEFGH
21.05.2015 - IJKL
22.05.2015 - ŁMNOP
25.05.2015 - RSTUWZŻ

27.05.2015 - zasiłki celowe
29.05.2015 - zasiłki nieodebrane

2015.04.29

W związku z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego od dnia 01 maja 2015 do 30 kwietnia 2016, zmianie ulega wysokość w/w dodatku.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,09 zł/miesiąc;
2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,40 zł/miesiąc;
3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznawany jest na drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),
2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, pokój nr 10.

Wszystkie osoby, które chcą otrzymać dodatek energetyczny od miesiąca maja 2015 powinny złożyć nowy wniosek o dodatek wraz z kopią umowy kompleksowej.

Do pobrania:

2015.03.10

Plan wypłat na miesiąc
Marzec 2015r.

10.03.2015 - dodatki mieszkaniowe
13.03.2015 - zasiłki stałe
17.03.2015 - zasiłki okresowe
19.03.2015 - 25.03.2015 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
19.03.2015 - ABC
20.03.2015 - DEFGH
23.03.2015 - IJKL
24.03.2015 - ŁMNOP
25.03.2015 - RSTUWZŻ

27.03.2015 - zasiłki celowe
31.03.2015 - zasiłki nieodebrane

2015.02.20

Dnia 1 stycznia 2015 weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny, od dnia 01 stycznia 2015 zmienia sie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Więcej informacji na ten temat w zakładce Karta Dużej Rodziny.

2015.01.15

Plan wypłat na miesiąc
Luty 2015r.

10.02.2015 - dodatki mieszkaniowe
13.02.2015 - zasiłki stałe
17.02.2015 - zasiłki okresowe
19.02.2015 - 25.02.2015 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
19.02.2015 - ABC
20.02.2015 - DEFGH
23.02.2015 - IJKL
24.02.2015 - ŁMNOP
25.02.2015 - RSTUWZŻ

26.02.2015 - zasiłki celowe
27.02.2015 - zasiłki nieodebrane

2015.01.14

Plan wypłat na miesiąc
Styczeń 2015r.

09.01.2015 - dodatki mieszkaniowe
14.01.2015 - zasiłki stałe
16.01.2015 - zasiłki okresowe
19.01.2015 - 23.01.2015 - przelewy

Zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne:
19.01.2015 - ABC
20.01.2015 - DEFGH
21.01.2015 - IJKL
22.01.2015 - ŁMNOP
23.01.2015 - RSTUWZŻ

27.01.2015 - zasiłki celowe
30.01.2015 - zasiłki nieodebrane

2014.12.23

Pomoc dla Pana Mirosława Myszewskiego z Malachina!

W nocy z 14 na 15 listopada 2014 roku miał miejsce pożar zabudowania, w którym zamieszkiwało Małżeństwo Państwa Myszewskich. Zabudowania spłonęły doszczętnie, w pożarze zginęła żona Pana Mirosława.

Zakupiono Panu Myszewskiemu przyczepę kempingową, w której może przebywać dopóki nie ma silnych mrozów. Pan Mirosław chciałby postawić sobie w tym miejscu mały domek drewniany.

Osoby, które chciałyby pomóc Panu Mirosławowi Myszewskiemu prosimy o wpłaty na konto:

Bank Spółdzielczy w Czersku
Nr konta 76814700020008671430000010
z dopiskiem „pomoc dla Pana Mirka”

2014.12.23

Komunikat

MGOPS w Czersku podpisał umowę z Bankiem Żywności w Chojnicach na dystrybucję artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2014.

Pomoc udzielana będzie na podstawie skierowań uzyskanych od pracowników socjalnych.
Dochód na osobę nie może przekroczyć:
- dla osoby samotnej 813 zł
- dla osoby w rodzinie 684 zł
Ponadto musi wystąpić okoliczność z art. 7 ustawy o pomocy społecznej jak: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, wielodzietność itp.

Żywność w formie paczek będzie wydawana w okresie od 22.12.2014 do 31.01.2015 roku z magazynu przy ul. Przytorowej 5A.

1 paczka składa się z następujących artykułów:
- makaron świderki - 3 opakowania
- mielonka wieprzowa - 2 opakowania
- cukier - 2 kg
- olej rzepakowy - 1 litr
- mleko - 2 litry.

Informacje dotyczące terminów wydawania żywności można uzyskać w MGOPS w Czersku pod numerem telefonu 052 3984765.

2014.11.28

Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta i gminy Czersk mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego ds. osób bezdomnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku
ul. Przytorowa 22
Bożena Sawicka tel. (52) 398-47-65

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15

Po godzinach urzędowania informacji i pomocy udziela:
Straż Miejska nr tel. 669 708 002
Komisariat Policji nr tel. 052 395 62 62

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych przez tutejszy Ośrodek

Pomoc pieniężna
- Zasiłek stały*
- Zasiłek okresowy*
- Zasiłek celowy*

Pomoc niepieniężna
- Posiłek*
- Pomoc rzeczowa (np. pomoc w formie żywności przekazywanej z Chojnickiego Banku Żywności)
- Praca socjalna tj:
- Pomoc w uzyskaniu miejsca w noclegowni lub schronisku
- Pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego
- Pomoc w poszukiwaniu pracy
- Pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii
- Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
- Pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej
- Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)*

Formy pomocy oznaczone * wymagają złożenia pisemnego wniosku zawierającego adres aktualnego miejsca pobytu oraz przeprowadzenia niezbędnych procedur mających na celu stwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2004r o pomocy społecznej, w tym również przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną w miejscu pobytu. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku dysponuje również wykazem placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym.

2014.08.27

Pomoc pogorzelcom z Czerska!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje, że można dokonywać wpłat dla rodziny, która w wyniku pożaru w dniu 8 sierpnia 2014 r. straciła dom na konto utworzone przez Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. św.Marii Magdaleny w Czersku.

Nr konta: 62 81 47 00 02 00 08 36 38 20 00 00 10
- z dopiskiem pomoc dla pogorzelców z Czerska.

Za okazaną pomoc z góry dziękujemy.

2014.06.17

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Zarządzeniem Nr 719/14 z dnia 13 czerwca 2014 r. Burmistrz Czerska upoważnił Panią Jolantę Lipską – Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku do przyznawania i wydawania Kart Dużej Rodziny, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Wobec powyższego od dnia 16 czerwca 2014 roku realizacją Karty Dużej Rodziny zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale Karta Dużej Rodziny.

2014.05.14

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.

Z dniem  1 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559), zgodnie z którą, następuje zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, które wynosić będzie:
 
1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.  – 800,00 zł miesięcznie;
2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  – 1.200,00 zł miesięcznie;    
3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1.300,00 zł miesięcznie;

Świadczenie będzie podlegało corocznej waloryzacji. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r.

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego , w zakresie zmiany wysokości świadczenia , następuje  z urzędu , zatem nie wymaga ponownego składania wniosku.

PROSIMY O ODBIÓR   DECYZJI ZMIENIAJĄCYCH OD DNIA 16-05-2014r. W KASIE MGOPS W CZERSKU – od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00.

Jednoczeście informujemy, że  od 1 stycznia 2014 r.  kontynuowany jest program  pomocy rządowej w wysokości 200,00 zł miesięcznie. Prawo do pomocy przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń - grudzień 2014 r. i spełniają warunki określone w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.).

2014.05.14

KOMUNIKAT DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , KTÓRE Z MOCY PRAWA Z DNIEM 01 LIPCA 2013r. UTRACIŁY PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje, iż w dniu 15 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o w/wym. zasiłek. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 15 maja 2014 r. do 15 września 2014r.  

ODBIÓR ORAZ SKŁADNIE WNIOSKÓW - OD DNIA 15-05-2014r. W KASIE MGOPS W CZERSKU – od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 - 13.00.

2014.04.29

Zarządzenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników MGOPS w Czersku:

2014.03.21

UWAGA!

Informujemy, że do III kwartału 2014r. nie będzie wydawana żywność w ramach pomocy z Unii Europejskiej.

2014.01.15

DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ

PODSTAWA PRAWNA: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (t. j. z 2012 r. poz. 1282) o opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają czynności urzędowe (w tym decyzje), dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, dla których w Części I Załącznika do Ustawy zostały określone stawki opłaty skarbowej. Decyzje, dla których nie ustalono odrębnej stawki, podlegają opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (ust. 53 Części I Załącznika do Ustawy), jeżeli mają do nich zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (t. j. z 2013r. poz. 267) kodeksu postępowania administracyjnego. Stawka ta ma zastosowanie w przypadku, gdy na wniosek zainteresowanego podmiotu wydawana jest decyzja administracyjna, która nie stanowi zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a ponadto nie jest objęta innymi opłatami o charakterze publicznoprawnym lub nie jest od takich opłat zwolniona.
Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na podstawie przepisów Ustawy kodeks postępowania administracyjnego i tym samym podlega ona opłacie skarbowej na podstawie wskazanych wyżej przepisów Części I ust. 53 Załącznika do Ustawy, w wysokości 10 zł.

Opłatę w wysokości 10 zł. i należy uiścić:

1) w Kasie Urzędu Miejskiego w Czersku przy ulicy Kościuszki 27,

2) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Czersku: 59 8342 0009 5000 2600 2000 0002

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o dodatek energetyczny.

2014.01.07

DODATEK ENERGETYCZNY

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny będzie przyznawany w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:
- ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),
- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł. miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł. miesięcznie.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, pokój nr 10. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk, tel. (52) 398 47 65

Licznik:

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0