Biała Wstążka 2019

25
List

Gmina Czersk po raz kolejny przystępuje

do Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka”

BIAŁA WSTĄŻKA

Po raz pierwszy mężczyźni przypięli białe wstążki w 1991 roku w Kanadzie. Wówczas ponad sto tysięcy

mężczyzn wystąpiło otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet. W ten sposób wyrazili swój protest

przeciwko krzywdzeniu kobiet. Upamiętnili także 24 kobiety, które zginęły dwa lata

wcześniej w masakrze w Montrealu, kiedy uzbrojony w broń palną i nóż myśliwski 25-letni Marc Lépine

wkroczył na uczelnię i dokonał zbiorowego zabójstwa kobiet. Selekcjonował ofiary ze względu

na ich płeć: po wejściu do pierwszej sali rozdzielił kobiety od mężczyzn i zaczął strzelać do kobiet.

Następnie przeszedł przez kilka innych pomieszczeń, gdzie celował i strzelał tylko i wyłącznie do kobiet.

Podczas masakry Marc Lépine mówił, że "walczy z feminizmem".

 

16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET

 

16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć  to międzynarodowa kampania,

którą zainicjował w roku 1991 Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers.

Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw

Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka).

Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych

w Kampanię jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz
    powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Źródło:

https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl

 

W ramach kampanii:

-  zaangażowane zostały placówki oświatowe, w których odbędą się działania mające na

celu podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka,

- ogłoszony został konkurs plastyczny „STOP przemocy w rodzinie!”  skierowany

do wszystkich uczniów z terenu miasta i gminy Czersk,

- uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Czersku oraz pracownicy MGOPS będą przypinać

białe wstążeczki mieszkańcom miasta oraz rozdawać ulotki,

- 11.12.2019 r. w Ośrodku Kultury w Czersku odbędzie się konferencja „Biała wstążka” podczas

której odbiorcy będą mieli okazję wysłuchać wykładu przeprowadzonego przez

Jarosława Polanowskiego - eksperta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

posiadającego ponad 40 letnie doświadczenie w zawodzie. Prawnik, Prokurator Prokuratury

Okręgowej w Warszawie, w stanie „spoczynku", laureat wyróżnienia "Prawnik pro Bono"

za 2013r. i członek Kapituły tego wyróżnienia, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie, ekspert i współpracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz licznych organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką

przemocy w rodzinie, konsultant projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie, pracownik punktów informacyjno – konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie,

kawaler Orderu Białej Wstążki przyznawanej mężczyznom za wspieranie kobiet, od wielu

lat prowadzący działalność dydaktyczno- szkoleniową.

 

Działania w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

i Ochrony Ofiar na lata 2017-2020 ,,Nie zamykaj oczu” oraz Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.