Szkolenie Unplugged

13
Luty

W dniach 11 – 12.02 2020 r. w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku działającym
w strukturach MGOPS w Czersku, odbyło się szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego UNPLUGGED,
w którym udział wzięli wychowawcy oraz pedagodzy ze szkół z terenu miasta oraz gminy Czersk.

Program UNPLUGGED jest programem profilaktyki uniwersalnej rekomendowanym przez Krajowe
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji
psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku
12-14 lat.

Szkolenie podniosło kompetencje kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki uzależnień oraz włączyło
do Szkolnego Programu Profilaktyki skuteczny program profilaktyczny, atrakcyjny dla uczniów,
o sprawdzonej jakości, dotyczący ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży.
Szkolenie przeprowadzone zostało przez Certyfikowane Trenerki Programu UNPLUGGED
(certyfikacja w ramach międzynarodowego systemu szkolenia prowadzonego przez
EUDAP Faculty i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
Panią Małgorzatę Pobłocką oraz Panią Wisennę Szymańską

Uczestnikom przekazane zostały komplety materiałów dydaktycznych
oraz certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia dające uprawnienia do realizacji programu
UNPLUGGED. Zapewnione zostały również bezpłatne konsultacje z trenerami programu.

Zadanie zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Zdjęcia