KOMUNIKATY 500+

Zmiany w Programie Rodzina 500+

od 1 lipca 2019 r.

 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochód uzyskiwany przez rodzinę.

 

Terminy składania wniosków:

1) Od 1 lipca wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać wyłącznie online – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz PUE ZUS.

Złożenie wniosku drogą elektroniczną to najłatwiejszy i najpewniejszy sposób na szybkie uzyskanie wypłaty świadczeń.

Już dziś zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Państwa banku i sprawdzenia, jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej.

 

2) Tradycyjne, papierowe wnioski będzie można składać dopiero od 1 sierpnia w tut. Ośrodku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk w punkcie obsługi klienta w godzinach od 8.00 do 14.00 codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem środy.


Wydawanie formularzy wniosków nastąpi od 15 lipca 2019 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca należy złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.


Wnioski złożone w lipcu i sierpniu zostaną zrealizowane w pierwszym terminie, tj. do końca października. Natomiast wnioski złożone we wrześniu do końca listopada, a wnioski złożone w październiku do końca grudnia.


Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.


W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane. Oznacza to, że nie ma potrzeby składania dwóch odrębnych wniosków: na pierwsze dziecko od lipca 2019 r. oraz na kolejne od października 2019 r.

Zatem należy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci do 18 roku życia.


Inne zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:


Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nowe przepisy ustawy umożliwią także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć wniosek o świadczenie.

W wyniku zmiany ustawy, kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia dobry start.

Więcej informacji pod:

https://www.gov.pl/web/rodzina