OPIEKA WYTCHNIENIOWA

19
Kwie

Gmina Czersk informuje o możliwości przystąpienia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie uzyskają czas dla siebie.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Środki pochodzące z programu w ramach opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Podmiotami uprawnionymi do składnia wniosków są gminy i powiaty. Dla Gminy Czersk takim podmiotem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku. Termin składania wniosku przez instytucje do wojewody – 30 kwietnia 2019 roku.

Wszystkich Państwa zainteresowanych, wpisujących się wstępnie w powyższe kryteria, zapraszamy do kontaktu z pracownikami MGOPS w Czersku osobiście, mailowo bądź telefonicznie:

ul. Przytorowa 22,

89-650 Czersk

Tel.: (052) 398-47-65 Fax: (052) 398-47-65

mgops-czersk@wp.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019