„Praca z osobą niepełnoletnią doznającą przemocy w rodzinie i osobami stosującymi przemoc wobec niej – możliwości oddziaływania”,

03
Czerw
20.05.2019r. trzynastu członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz grup roboczych uczestniczyło w szkoleniu organizowanym przez Centrum Profilaktyki
i reedukacji „Atelier” z Krakowa pod nazwą „Praca z osobą niepełnoletnią doznającą przemocy
w rodzinie i osobami stosującymi przemoc wobec niej – możliwości oddziaływania”,
które odbyło się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.
 
Zadanie zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 „Nie zamykaj oczu”.

Zdjęcia