Legalne sposoby dystrybucji dopalaczy – profilaktyka i przeciwdziałanie w środowisku lokalnym”

01
Paź

W dniu 25.09.2019r. odbyło się szkolenie pt. „Legalne sposoby dystrybucji dopalaczy – profilaktyka i przeciwdziałanie
w środowisku lokalnym”. Udział w szkoleniu wzięli pracownicy socjalni MGOPS w Czersku,
funkcjonariusze KP w Czersku, przedstawiciele oświaty, Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Szkolenie zrealizowało Centrum Profilaktyki i Reedukacji „ATELIER” Kraków.
Zajęcia edukacyjne poprowadziła Pani Anna Stolarczuk - Specjalista w zakresie szkoleń
przygotowujących do pracy w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy.
Absolwentka Szkoły Trenerów Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” (320h)
oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieskiej Linii”. Pedagog resocjalizacyjny,
Szkoleniowiec-Psychoprofilaktyk, Terapeuta ds. uzależnień oraz Sądowy kurator społeczny.

 W programie szkolenia podjęto następujące zagadnienia:

  1. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  2. Od czego możemy się uzależnić? Definicja problemu i najważniejszych zagrożeń XXI w.
  3. Narkotyki w kontekście spożywania alkoholu.
  4. Niemedyczne używanie leków.
  5. Legalne sposoby dystrybucji.
  6. Omówienie aspektów uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.
  7. Kontakt motywujący z osobą uzależnioną.
  8. Społeczność lokalna a innowacyjne formy oddziaływania edukacyjnego i profilaktycznego.
 

Zadanie zrealizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Zdjęcia