Szkolenie dla Zespołu Interdeyscyplinarnego i Grup Roboczych

04
Marz

Dnia 26.02.2020 odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz członków Grup roboczych. Szkolenie Poprowadziła pani
Sylwia Rusinowicz - psycholog, certyfikowany terapeuta oraz seksuolog kliniczny.
Zakres szkolenia obejmował organizację pracy Zespołu Interdyscyplinarnego,
zadania Zespołu Interdyscyplinarnego, zadania grup roboczych, zadania Policji,
pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia.

W szkoleniu udział wzięło 21 osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar na lata 2017-2020 ,,Nie zamykaj oczu”