Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                          

 Podstawą prawną działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
Ustawa  z  dnia  26 października  1982  roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.487 ). Komisja jest organem opiniującym,
inicjującym,   koordynującym   oraz    wspomagającym    działalność    Burmistrza  Czerska
w   zakresie  realizacji  ustawy o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do zadań komisji należy:
- Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką
  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
- Przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego.
- Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
  od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
- Opiniowania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodność punktu
  sprzedaży z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i uchwałami Rady Gminy.
- Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub
  podawanie napojów alkoholowych.
- Tworzenie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


W strukturze komisji funkcjonują dwa zespoły zadaniowe – podkomisje:
1. Podkomisja ds. prowadzenia postępowania w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego
2. Podkomisja ds. wydawania opinii w sprawach udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną
i podawanie napojów alkoholowych oraz kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

Jeśli chcą Państwo złożyć wniosek lub uzyskać fachową poradę

zapraszamy do Ośrodka Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

ul. Batorego 4A, Czersk

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15

lub prosimy o kontakt telefoniczny  52 398 92 42.

 

 

Załączniki